پلن دان هایبرید اقتصادی

19,900 تومان
ماهانه

10 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

پلن دان هایبرید ویژه

29,900 تومان
ماهانه

20 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

پلن دان هایبرید تجاری

69,900 تومان
ماهانه

50 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

پلن دان هایبرید الماس

99,900 تومان
ماهانه

100 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

پلن دان هایبرید یاقوت

199,900 تومان
ماهانه

200 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

پلن دان هایبرید زمرد

399,900 تومان
ماهانه

500 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود