19,900 تومان ماهانه

پلن دان هایبرید اقتصادی
10 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

29,900 تومان ماهانه

پلن دان هایبرید ویژه
20 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

69,900 تومان ماهانه

پلن دان هایبرید تجاری
50 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود

99,900 تومان ماهانه

پلن دان هایبرید الماس
100 گیگ فضای هایبرید
پهنای باند نامحدود